Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: BSIGN meubelmakerij geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer: 24452609.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

Overeenkomst: de tussen BSIGN meubelmakerij en opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken en/of koop en verkoop van goederen of te maken goederen.

Artikel 2. Algemeen

De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en BSIGN meubelmakerij wordt eerst bindend voor ‘BSIGN meubelmakerij door zijn schriftelijk/ mondelinge bevestiging.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BSIGN meubelmakerij en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van BSIGN meubelmakerij zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

Offertes van BSIGN meubelmakerij zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan BSIGN meubelmakerij.

BSIGN meubelmakerij kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht BSIGN meubelmakerij niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Tenzij anders is overeengekomen is BSIGN meubelmakerij gehouden zijn aanbiedingen gedurende 7 dagen gestand te doen. Mondelinge aanbiedingen door BSIGN meubelmakerij of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. (indien incl., dan staat dat erbij vermeld) en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Indien BSIGN meubelmakerij met opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is BSIGN meubelmakerij gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij BSIGN meubelmakerij alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op BSIGN meubelmakerij rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.

Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is BSIGN meubelmakerij gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. overeenkomst

De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van schriftelijk/mondelinge bevestiging door BSIGN meubelmakerij respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke/mondelinge opdrachtbevestiging door BSIGN meubelmakerij aan opdrachtgever.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Elke met BSIGN meubelmakerij aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

BSIGN meubelmakerij neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goede Opdrachtnemer in acht.

BSIGN meubelmakerij heeft het recht, voor zover een goede uitvoering of product van de overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk of geheel de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren. Opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door BSIGN meubelmakerij aan derde(n) van rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door hem met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor BSIGN meubelmakerij. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever BSIGN meubelmakerij schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Garantie

Gedurende de wettelijke overeenkomende periode na levering verleent BSIGN meubelmakerij aan Opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan.

De garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten, indien zij na overleg met de opdrachtgever gebruikte materialen of gebruikte goederen levert of indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

BSIGN meubelmakerij is gerechtigd om het product te repareren of een nieuw product aan te bieden of het overeengekomen bedrag van het product terug te geven.

Als de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden, een opzegging of opschorting vervalt de garantie op producten, diensten van BSIGN meubelmakerijen derden die opgenomen zijn in de overeenkomst.

Artikel 8. Wijziging in de opdracht en Meer- en Minderwerk

Wijzigingen in de overeenkomst door opdrachtgever die door BSIGN meubelmakerij niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door BSIGN meubelmakerij aan opdrachtgever worden doorbelast in redelijke wijs. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door opdrachtgever, BSIGN meubelmakerij de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. BSIGN meubelmakerij is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Door opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BSIGN meubelmakerij ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel BSIGN meubelmakerij als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen aan BSIGN meubelmakerij en/of ondergeschikte, zal BSIGN meubelmakerij op basis van nacalculatie in rekening brengen bij opdrachtgever.

Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door BSIGN meubelmakerij wordt overschreden.

Artikel 9. Afwijkingen materiaal/andere grondstoffen

Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. geven geen reden tot ontbinding van overeenkomst. Bij beoordeling of indien levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen: er kan niet op enkele exemplaren tot (deels-) ontbinding van overeenkomst over worden gegaan. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door BSIGN meubelmakerij door geleverde artikelen, geven geen recht tot ontbinding van overeenkomst.

Artikel 10. Medewerking Opdrachtgever

Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan BSIGN meubelmakerij die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.

Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is BSIGN meubelmakerij bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Indien en voor zover BSIGN meubelmakerij daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn/haar locatie BSIGN meubelmakerij of ondergeschikte kosteloos één of meerdere werkruimtes met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor BSIGN meubelmakerij dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11. (Op)levering

Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BSIGN meubelmakerij gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.

BSIGN meubelmakerij is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.

Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken en/of producten haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op opdrachtgever op het moment waarop zaken aan opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

Alle door BSIGN meubelmakerij geleverde zaken blijven eigendom van BSIGN meubelmakerij totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens BSIGN meubelmakerij.

Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 13. Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door opdrachtgever, is hij verplicht de door BSIGN meubelmakerij reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij BSIGN meubelmakerij bij wege van schadeloosheidstelling verschuldigd zijn het bedrag 1/3de overeengekomen prijs.

Opdrachtgever is voorts verplicht BSIGN meubelmakerij te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de opzegging der opdracht en/of weigering der goederen, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BSIGN meubelmakerij zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud BSIGN meubelmakerij zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Bij voortijdige beëindiging door BSIGN meubelmakerij heeft opdrachtgever recht op medewerking van BSIGN meubelmakerij met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BSIGN meubelmakerij extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

BSIGN meubelmakerij is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel BSIGN meubelmakerij goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van opdrachtgever, aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend, opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van opdrachtgever, opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
  • BSIGN meubelmakerij is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BSIGN meubelmakerij kan worden gevergd.

Indien BSIGN meubelmakerij overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien BSIGN meubelmakerij overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van BSIGN meubelmakerij op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is of BSIGN meubelmakerij de uitvoering van de overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan BSIGN meubelmakerij te vergoeden.

BSIGN meubelmakerij kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan BSIGN meubelmakerij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van BSIGN meubelmakerij gevolg wordt gegeven is BSIGN meubelmakerij gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door BSIGN meubelmakerij aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de factuurdatum tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

BSIGN meubelmakerij kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BSIGN meubelmakerij kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan BSIGN meubelmakerij verschuldigde.

Artikel 16. Reclames en onderzoek

Indien Opdrachtgever niet grondig onderzoek doet bij (op)levering nadat hij/zij een gebrek in de prestatie, product van opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk

reclameert bij BSIGN meubelmakerij kan opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings-)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

Opdrachtgever dient BSIGN meubelmakerij in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

In geval van gegronde en tijdige reclames zal BSIGN meubelmakerij ter harer keuze hetzij de geleverde zaken te repareren of herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door BSIGN meubelmakerij gemaakte kosten integraal voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17. Overmacht

Indien BSIGN meubelmakerij zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlog gevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen en grondstoffen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar BSIGN meubelmakerij of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van BSIGN meubelmakerij of opdrachtgever, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brandstoringen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van BSIGN meubelmakerijen of derden, het opleggen van heffingen of andere omstandigheden meebrengen, ziekte en/of epidemieën en pandemieën, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat BSIGN meubelmakerij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van BSIGN meubelmakerijen/of ondergeschikte.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van BSIGN meubelmakerij niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BSIGN meubelmakerij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien BSIGN meubelmakerij aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BSIGN meubelmakerij beperkt tot maximaal het verzekerde declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van BSIGN meubelmakerij is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe aantoonbare schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BSIGN meubelmakerij aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BSIGN meubelmakerij toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

BSIGN meubelmakerij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BSIGN meubelmakerij of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 19. Geheimhouding

Opdrachtgever en BSIGN meubelmakerij verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld zowel mondeling als schriftelijk of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien BSIGN meubelmakerij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en BSIGN meubelmakerij zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is BSIGN meubelmakerij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Opdrachtgever en BSIGN meubelmakerij zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 20. Intellectueel eigendom

Alle door BSIGN meubelmakerij voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van BSIGN meubelmakerij. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten, ontwerpen, tekeningen, monsters, modellen, proef opstellingen en/of octrooirechten.

Alle door BSIGN meubelmakerij ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn niet te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door BSIGN meubelmakerij verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BSIGN meubelmakerij openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 21. Vrijwaring derden

Opdrachtgever vrijwaart BSIGN meubelmakerij voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BSIGN meubelmakerij toerekenbaar is.

Opdrachtgever is gehouden om BSIGN meubelmakerij zowel in als buiten rechte bij te staan indien BSIGN meubelmakerij wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is BSIGN meubelmakerij zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BSIGN meubelmakerij en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 22. Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens BSIGN meubelmakerij één jaar.

Artikel 23. Contractovername

Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van BSIGN meubelmakerij over te dragen aan derden. Voor zover BSIGN meubelmakerij al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

Voorts geldt dat voor zover BSIGN meubelmakerij al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient opdrachtgever BSIGN meubelmakerij hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft BSIGN meubelmakerij het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. BSIGN meubelmakerij is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 24. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen BSIGN meubelmakerij en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Onverminderd het recht van BSIGN meubelmakerij een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BSIGN meubelmakerij tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Versie 1.1
Rotterdam, 24-11-2022

Bel ons voor maatwerk